• Dương Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0914429108
  • Email:
   thunguyetcamau@gmail.com
 • Dư Ngọc Trúc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919444849
  • Email:
   dungoctrucgiang@gmail.com
 • Thạch Som
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0917855678
 • Đặng Mạnh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919015516
  • Email:
   adung2015@gmail.com
 • Lý Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0914659365
  • Email:
   lyvanphi.dtnt@gmail.com
 • Cao Thị hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0984271855
  • Email:
   cthoacm@gmail.com
 • Hữu Lý vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0944833797
  • Email:
   hlyvui@gmail.com
 • Lê Tấn Ỏn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0919623773
  • Email:
   letanoncamau@gmail.com
 • Lý Kim Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0913716580
  • Email:
   khanhsom11@gmail.com
 • Dương Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0914429108
  • Email:
   thunguyetcamau@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội